ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูวิลาวรรณ คนึงคิด
ครูอรนุช สบบง
ครูสายสุดา สร้อยสวิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูโสภณิศน์ เสือพิณ
ครูวิลัยวัลย์ วรรณคำ
ครูวราภรณ์ สมฤทธ
ิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ครูสารภี บุญชัย
ครูอนัญญา สมฤทธิ์
ครูเติมศักดิ์ สุวรรณ

ครูหาญ  นันกาวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูจิณณพัต ทองนิธกูล
ครูนันทวรรณ ยอดสาร
ครูอุบลวรรณ แก้วนันท์
ครูศรีไพร ใจกล้า


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกนกวรรณ แสงศรีจันทร์
ครูอัญชลี ดวงขยาย
ครูอนันท์ ศรีชัยตัน
ครูณัฐวุฒิ บุญชัย


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ครูประสิทธ์  ถวิลวงค์


อ่านทั้งหมด...กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และปั่นจักรยาน เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม 42 ปี วันที่ 2 มิถุนายน 2560


กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในงานครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม 42 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2560


พิธีรดน้ำดำหัวคุณครูและถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ลูกน้ำเงินขาว ยกมือไหว้สา สุมาคุณครู" วันที่ 14 เมษายน 2560


กิจกรรม สืบสานตำนานไทยลื้อ ครั้งที่ 17 วันที่ 25 มีนาคม 2560


พิธี ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 มีนาคม 2560


 กิจกรรม Open House "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


พิธีทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ร.9 สวรรคต 100 วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560


พิธีวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมจังหวัดพะเยากลุ่มย่อยที่ 6 วันที่ 24 ธันวาคม 2559


งานตานสลากโรงเรียน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559


โรงเรียนภูซางวิทยาคม จัดพิธีไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 ตุลาคม 2559


โรงเรียนภูซางวิทยาคม จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ บริการแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 27 ตุลาคม 2559

อ่านทั้งหมด...

 
นายผล  ยะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม


 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ
แม่บ้านและยามรักษาความปลอดภัย

 - โครงการพัฒนาส่งเสริมโครงการคุณธรรมโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
    โดยนายบุญลือ  ศรีสุวรรณ

- โรงเรียนที่มีผลงานการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
รุ่นที่ 16 จังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง
http://youtu.be/HaD_9jtqmSU

-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา ว30103  ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา โดยครูกนกวรรณ  แสงศรีจันทร์

อ่านทั้งหมด...

 


โรงเรียนภูซางวิทยาคม ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
e-mail : pusang36@gmail.com
Tel.054-445582